Upprop: Stoppa gruvplanerna i Rönnbäck utanför Tärnaby 

På samiska åretruntmarker och i ett levande kulturlandskap i Rönnbäck, Björkvattsdalen några mil söder om Tärnaby, planeras ett storskaligt gruvprojekt som hotar marken, miljön, Umeälvens vattensystem och den samiska kulturen. Det skriver Marie Persson Njajta i ett upprop för att stoppa gruvplanerna.

Det planerande gruvområdet ligger i Umeälvens källflöden, i Gardikens vattenmagasin. Det är Sveriges nionde största vattenmagasin, som bidrar till dricksvattenförsörjningen i Umeälvens dalgång ända ned till Umeå och Bottenviken. Området har höga naturvärden och utgör renbetesmarker. 

Kampen mot gruvprojektet i Rönnbäck har pågått under lång tid. Turerna kring prospekteringsbolag som varit inblandade i nickelprojektet i Rönnbäck har varit många. Just nu drivs det av Bluelake Mineral (tidigare Nickel Mountain och IGE Resources). Nu har den så kallade gröna omställningen och byggandet av batterifabriker lett till att bolaget åter igen hoppas finna investerare så att de kan ansöka om miljötillstånd. 

Gruvbrytningen är tänkt att ske i tre öppna dagbrott. Om nickelgruvan tillåts starta kommer det leda till oöverblickbara konsekvenser, där lokala samer kommer fördrivas från sina traditionella marker och få sina livsföringar och näringar förstörda – renskötsel, fiske, jakt och slöjd m.m. Projektet strider mot samernas rätt till sin kultur och berör många samer, varav majoriteten inte haft möjlighet att formellt göra sin röst hörd i processen. Det finns inget samtycke till exploateringen från alla samer som berörs.

Nätverket och organisationen ”Stoppa gruvan i Rönnbäck” lyfte frågan om den planerade gruvan vid ett möte med FN:s specialrapportör i urfolksfrågor, 2015. ”Stoppa gruvan i Rönnbäck” kräver att mänskliga rättigheter, urfolksrättigheter och principen om fritt och informerat samtyckte (FPIC) respekteras. Organisationen har även väckt frågan under FN:s rasdiskrimineringskommittés granskning av Sverige i Genève 2018. 

Området utgör riksintresse för renskötseln i Vapsten och är det första gruvprojektet i Sverige där FN har tagit ställning. FN:s rasdiskrimineringskommitté har riktat kritik mot Sverige år 2020. Kommittén har kommit fram till att Sverige har brutit mot FN:s rasdiskrimineringskonvention då man inte involverat samer på ett fullgott sätt i beslutandeprocessen och inte respekterat rätten till informerat och fritt förhandssamtycke (FPIC). Kommittén skriver också att Sverige bör revidera landets gruvlagstiftning så att denna speglar samernas status som urfolk och rätt till land och naturresurser, så att lagstiftningen överensstämmer med internationell standard om fritt och informerat förhandssamtycke.

Planerna på en nickelgruva utgör ett allvarligt hot mot renbetesmarker, miljö, hälsa och rent vatten – i hela Umeälvens dalgång. Det handlar om djurliv, flora, fauna, ren luft, matförsörjning med kött, fisk, örter, bär och svamp. 

En nickelgruva i Rönnbäck kommer förstöra människors livsmiljö och leda till omfattande ingrepp i och förorening av miljön och Umeälvens vattensystem. Gardikens vattenmagasin samlar upp övre delen av Umeälven innan vattnet rinner nedströms och bidrar till försörjningen av dricksvatten till Storuman, Lycksele, Vännäs, Umeå och Bottenviken. 

Delar av Björkvattsdalens dalgång är riksintresseklassad för kulturmiljö. I anslutning till det planerade gruvområdet ligger dessutom en kyrkogård, Voijtjajaure kapell och en hembygdsgård. 

Gruvprojektet innebär enorma mängder avfall, transporter och fragmentering av markerna med vägar och väldiga avfallsdammar. Enbart transporterna skulle förändra hela området Hemavan-Tärnaby i grunden. Området är dessutom beläget mellan vattenkraftsdammar där stora mängder vatten ska passera. 

I Nickel Mountain AB/Bluelake Minerals rapport från den planerade nickelgruvan i Rönnbäck finns karta över alternativa platser för avfallsdammar. Avfallsdammarna är enorma och innebär allvarliga och oöverblickbara konsekvenser.

Vi vill inte ha någon grön kolonialism och kränkningar av urfolket samernas mänskliga rättigheter. Vi arbetar för marken, rent vatten och ett levande kulturarv. Mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter ska respekteras både nationellt och internationellt. Markerna bär vår historia och våra barns framtid. Projektet berör alla som bor i hela Umeälvens dalgång.

Vi är många som kräver ett stopp av den planerade nickelgruvan i Rönnbäck!

Marie Persson Njajta
Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby

Samtliga foton: Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby

Rulla till toppen