Motioner till riksdagen om ILO169, Girjasdomen och hatbrott

Under den allmänna motionstiden i oktober inkom 23 motioner om samepolitik till riksdagen. Amnesty Sápmi har tidigare presenterat de motioner som handlar om två av våra prioriterade fokusområden; återbegravning av samiska kvarlevor och satsningar på samiska språk.

Nu har vi sammanställt motioner som ett antal riksdagsledamöter vill se när det gäller tre andra frågor som Amnesty Sápmi har fokus på; ILO-konvention 169 om urfolksrättigheter, Girjasdomen samt hot och hatbrott i Sápmi.

ILO-konvention 169

Vänsterpartiet ha lämnat en partimotion (2020/21:166) om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ratificera ILO-konvention 169, och att FN:s urfolksdeklaration snarast bör implementeras i Sverige.

Tre miljöpartister har lämnat en enskild motion med förslag om att riksdagen ska ställa sig bakom en ratificering av ILO169 och stärka samernas rätt till mark och vatten.

En kristdemokrat har lämnat en enskild motion (2020/21:3344) om att regeringen bör se över möjligheten att implementera ILO 169 i svensk lagstiftning på ett sådant sätt att även den traditionella äganderätten respekteras.

Girjasdomen

Riksdagsledamöter från två partier har lämnat in kommittémotioner där de kommenterar Girjasdomen.

Några ledamöter från Centerpartiet skriver (2020/21:2923) att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som får analysera vilka konsekvenser Girjasdomen innebär och vilka eventuella lagändringar som krävs.

Några ledamöter från Sverigedemokraterna skriver (2020/21:725) att de vill att regeringen ska skyndsamt starta en utredning om lagändringar efter Girjasdomen och om tidigt och brett deltagande i processen även från riksdagspartiernas sida.

Hot, våld och hatbrott

Vänsterpartiet ha lämnat en partimotion (2020/21:166) om att regeringen bör ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för hur hatbrott mot samer bättre kan förebyggas, utredas och lagföras.

En kristdemokrat har skrivit en enskild motion (2020/21:443) om att riksdagen bör ge polisen ett tydligare uppdrag att skydda jordbrukare, jägare och samer, och att det bör tillsättas en utredning för att se om dessa ärenden ska hanteras av polisen eller Säpo.

En socialdemokrat har skrivit en enskild motion (2020/21:2113) om att regeringen bör se över att länsstyrelser, polisen och Åklagarmyndigheten har de verktyg och resurser som de behöver för att klara av att utreda hatbrott i Sápmi.

På riksdagens webbplats är alla motioner sökbara.

Foto: Camilla Svensk/Riksdagen

Rulla till toppen