Juridik

Girjasdomen

Girjasdomen, som avgjordes i Högsta domstolen 2020, rör en tvist mellan staten och Girjas sameby gällande vilken av parterna som äger rätten att upplåta småviltsjakt och fiske inom Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, det vill säga ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen inledde med att utreda huruvida rennäringslagen gav samebyn ensamrätt att upplåta jakt- och fiske inom det omtvistade…

Läs mer

Fosendomen

Fosendomen, som avgjordes i Högsta domstolen i Norge 2021, handlar om huruvida byggnationen av vindkraftsanläggningarna Storheia och Roan på Fosen kränkt samernas rätt att utöva sin kultur enligt artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  År 2010 gav norska myndigheter tillstånd för vindkraftsverken Roan och Storheia inom ett renskötseldistrikt, där Sør-Fosen och Nord-Fosen…

Läs mer

Talmadomen

Talmadomen, som avgjordes i Svea hovrätt 2019, rör en tvist mellan Talma sameby och staten. Talma sameby vann målet och staten förpliktigades att betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd.  Talma sameby hade enligt sedvänja renskötselrätt i vissa områden vid Torne träsk. Men enligt en konvention mellan Sverige och Norge, som gällde mellan 1972–2002, fick dessa…

Läs mer

Skattefjällsmålet

Skattefjällsmålet, som avgjordes av Högsta domstolen 1981, rör en tvist mellan svenska staten och ett antal samebyar i norra Jämtland gällande huruvida staten eller samebyarna hade äganderätt till skattefjällen. Målet utgör det första rättsfallet där samebyar stämt staten.  Samebyarna ville att domstolen i första hand skulle erkänna att de hade full äganderätt till skattefjällen. Som…

Läs mer

Nordmalingsdomen

Nordmalingsdomen, som avgjordes av Högsta domstolen 2011, rör en tvist mellan privata markägare och tre samebyar – Rans, Umbyns och Vapstens samebyar. De privata markägarna ville att domstolen skulle fastställa att de tre samebyarna inte hade rätt till vinterbete på deras fastigheter.  När målet nådde domstolen rådde oklarheter avseende rätt till vinterbete enligt sedvana. I Rennäringslagen…

Läs mer
Scroll to Top