Talmadomen

Talmadomen, som avgjordes i Svea hovrätt 2019, rör en tvist mellan Talma sameby och staten. Talma sameby vann målet och staten förpliktigades att betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd. 

Talma sameby hade enligt sedvänja renskötselrätt i vissa områden vid Torne träsk. Men enligt en konvention mellan Sverige och Norge, som gällde mellan 1972–2002, fick dessa områden endast användas för norskt renbete, vilket innebär en inskränkning av Talma samebys renskötselrätt. År 2002 antog staten en lag som förlängde konventionens giltighetstid med 3 år, vilket Talma sameby menade var en överträdelse av både regeringsformen och Europakonventionen. 

I målet fastslår Svea hovrätt att 2002 års lag strider mot regeringsformens generalitetskrav, eftersom den riktar sig mot mycket geografiskt begränsade områden och Talma sameby specifikt. Lagen var därmed inte generell, eftersom den innebar att Talma sameby tvingades avstå från sin renskötselrätt i området. Domstolen anser att inskränkningen av Talma samebys renskötselrätt innebär ett ingrepp i enskildas egendomsrätt, vilket är en förvaltningsuppgift som riksdagen inte får besluta om. 

Eftersom konventionslagstiftningen var bristfällig gällande frågan om ersättning för drabbade samebyar fastslår Hovrätten att begränsningen av Talma samebys renskötselrätt inte är förenlig med rätten till egendomsskydd i regeringsformen och Europakonventionen. Renskötselrätten är en särskild bruksrätt som skyddas i regeringsformen och Europakonventionen. Detta innebär att renskötselområden endast får exproprieras om ersättning utbetalas till de drabbade. 

Hovrätten finner vidare att lagstiftningen innebär en kränkning av rätten till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen, eftersom det saknades möjlighet för Talma sameby att få en domstolsprövning gällande inskränkningen av samebyns egendomsrätt. Eftersom inskränkningen skedde genom lag, snarare än genom beslut om expropriation, fanns nämligen inte något överklagbart beslut. 

Mot bakgrund av att 2002 års lag inneburit en överträdelse av såväl regeringsformen som Europakonventionen, då rätten till ersättning vid expropriering samt domstolsprövning kränkts, fastslog domstolen att lagen inneburit en nackdel för Talma sameby i förhållande till andra fall av expropriation. Beaktat att lagen endast rörde renskötande samer, och att det var just samers rätt till egendom som reglerats på ett mindre förmånligt sätt fann domstolen att lagen även inneburit otillåten diskriminering av Talma sameby. 

Läs hela domen här

Rulla till toppen