Attityder till samer i Norge – vad kan vi i Sverige lära oss?

Norges institut för mänskliga rättigheter har presenterat en rapport om kunskap och attityder till samer och minoriteter i Norge. Drygt 2500 personer har svarat. Hälften uppger att de har lärt sig ytterst litet eller ganska litet om samer i skolan. 6 av 10 har ett positivt intryck av samer. Attityderna till samer är mer positiv i södra Norge än i norra Norge. Drygt var fjärde tycker att samer är för lika den norska befolkningen för att få kallas urfolk. Hela 9 av 10 svarar att det är viktigt att samerna har inflytande över saker som berör dem. Men samer är lättkränkta, svarar 3 av 10.

Norges institut för mänskliga rättigheter har presenterat en rapport om kunskap och attityder till samer och minoriteter i Norge. Amnesty Sápmi presenterar en sammanfattning, men rekommenderar alla att läsa hela rapporten. Vad kan vi i Sverige lära oss av den norska undersökningen?

Hälften av de tillfrågade uppger att de har lärt sig ytterst eller ganska litet om samer i skolan

1 av 4 uppgav att de lärde sig ganska mycket eller mycket i skolan. I de öppna svaren svarar de bland annat att de har fått läsa om samiska näringar, renskötsel, språk, kultur och Sametinget. Några nämner också samernas status som urfolk, samernas traditionella bosättningsområden, historia och förnorskningspolitiken.

8 av 10 säger att de har läst, sett eller hört saker i medierna om samer de senaste 12 månaderna. De uppfattar medierapporteringen som vanligtvis positiv eller neutral. 6 procent uppger att medierapportering är vanligtvis negativ, och andelen är högre i Nord-Norge, 11 procent.

45 procent svarar att de aldrig har haft kontakt med samer. Av de som har haft kontakt med samer svarar 3 av 4 att kontakten är vanligtvis positiv, endast 3 procent svarar att kontakten som vanligtvis negativ. Andelen som upplever att kontakten med samer är vanligtvis negativ är högre bland de som arbetar inom hälso- och sjukvården (7 procent).

64 procent har ett positivt intryck och 3 procent har ett negativt intryck av samer. Men i Nord-Norge är andelen som har ett negativt intryck av samer högre (11 procent). 

Undersökningsföretaget frågade också om hur de tror att andra i Norge uppfattar samer. Då svarade bara hälften, 52 procent, att de tror att befolkningen har en positiv syn på samer, medan 9 procent tror att befolkningen har en negativ syn på samer. 

  • De som tror att befolkningen har en positiv syn på samer påpekar att samerna är en viktig del av det norska samhället, kulturen och historien, att de blivit mer synliga till följd av positiv bevakning i media och i politiken. Dessutom visas en förståelse för tidigare assimileringspolitik och diskriminering. Många nämner också att samerna har varit bra på att främja sin kultur och status som urfolk och det har ökat förståelsen och toleransen för samerna.

  • De som tror att befolkningen har en negativ syn på samer lyfte fram motiveringar som att samer anses vara för krävande, att de har överdrivna eller orimliga rättigheter som minoritet. Andra lyfter fram konflikter i renbetesområden som en viktig faktor. Några nämner fördomar och bristande kunskap som främsta orsaker till negativa attityder. 

De tillfrågade fick också svara på olika påståenden, stereotyper, om samer. Andel av de tillfrågade som instämmer helt eller delvis i nedanstående påståenden:

31 procent: Samer är för lättkränkta

27 procent: Samer liknar norrmän för mycket och är för integrerade i samhället för att kallas urfolk

23 procent: Samer har för många rättigheter

14 procent: Samer bidrar i liten utsträckning till samhällsekonomin

14 procent: Samer är ett hinder för modern utveckling

De tillfrågade fick också svara på olika påståenden om samers rättigheter. Andel av de tillfrågade som instämmer helt eller delvis i nedanstående påståenden:

90 procent: Det är viktigt att samerna har inflytande över saker som berör dem

89 procent: Samiska barn ska ha möjlighet att lära sig samiska språk i skolan

88 procent: Det är viktigt att den norska befolkningen att lära sig mer om samisk kultur och historia

87 procent: Samer har upplevt en stor orättvisa från den norska staten genom historien

83 procent: Staten bör stötta samernas utveckling av kultur, språk och traditioner

15 procent hade observerat hatspråk och hets mot samer de senaste 12 månaderna. Det var betydligt fler av de som var bosatta i områden med sydsamer (24 procent) och i Nord-Norge (33 procent).

Det stora flertalet tycker att hatspråk/hets är oacceptabelt, men 7 procent tycker att det är acceptabelt med hatspråk/hets mot samer, fler män än kvinnor, och fler som arbetar i privat sektor än de som arbetar i offentlig sektor. 

52 procent tycker att norska myndigheter bör tillsätta resurser för att hindra och förebygga hatspråk och hets mot samer.

Hatspråk/hets på Facebook bör bemötas med kritik från andra svarar 53 procent, bör tas bort av Facebook svarar 41 procent, personen bör utestängas från Facebook under en period tycker 30 procent och 19 procent tycker att hen borde få böter. 

Läs hela rapporten här.

Rulla till toppen