Krav: Återförande av samiska kvarlevor till det samiska folket

Låt Sametinget ansvara för och besluta om hur samiska kvarlevor ska hanteras. Det budskapet förmedlade Lilian Mikaelsson och Sigrid Sagka Stångberg till kultur- och demokratiminister Amanda Lind under Sametingets öppningsceremoni i Lycksele den 1 september. De överlämnade en resolution, som hade antagits av medlemmarna i Tärnaby samenförening, Vadtejen Saemiej Sijte, den 22 augusti.

Lilian Mikaelsson har varit engagerad i frågan om samiska kvarlevor i många år. Hon har följt utgrävningarna som pågår på den gamla gravplatsen i Silbojokk. Utgrävningarna sker helt utan samiskt medbestämmande, vilket Lilian Mikaelsson kritiserar.

”I Silbojokk gräver man fram benrester som förs till Norrbottens museum för undersökning och förvaring. Argumenten är att det kan komma nya metoder i framtiden som kan ge mer information. Med det synsättet kan man ju aldrig återbegrava samerna”.

”Kroppen är inte bara en kvarleva, enligt samisk tradition, det är fortfarande en människa. Vi känner våra förfäders närvaro, även de döda är en del av familjen”, säger Lilian Mikaelsson.

Under Sametinget överlämnade Lilian Mikaelsson tillsammans med Sigrid Sagka Stångberg, ordförande för Vadtejen Saemiej Sijte, Tärnaby sameförening, en resolution till Amanda Lind.

Här publicerar vi deras resolution i sin helhet.

——————————————————————-

RESOLUTION 

Till Sveriges regering

Återförande av samiska mänskliga kvarlevor till det samiska folket

Vadtejen Saemiej Sijte:

 • konstaterar att grundlagen av den 1 januari 2011 fastlägger samernas status som folk,  
 • erinrar om regeringens proposition, 1976/77:80 som antogs av Riksdagen med följande ordalydelse, ”Samerna utgör en ursprunglig befolkning, som i Sverige är lika gammal som eller äldre än landets majoritetsbefolkning”, 
 • påpekar att Sverige förbundit sig att följa syftena och principerna i FN-stadgan, bägge MR-konventionerna,
 • förvissad om att svenska staten vill efterkomma de skyldigheter man åtagit sig enligt den stadgan, 
 • slår fast att Sverige har förpliktelser gentemot det samiska folket som även omfattar innehållet i FN:s Deklaration om Urfolkens rättigheter 2007, 
 • hänvisar vidare till Urfolksdeklarationen, särskilt till artikel 12, där rätten att återfå sina mänskliga kvarlevor stadgas, vilket skall ske genom mekanismer som har utformats i samråd med berörda urfolk, 
 • påminner om den historiska bakgrunden med nedvärdering och rasism av det samiska folket, som är skälet till att samiska mänskliga kvarlevor fortfarande finns kvar i samlingarna på 11 svenska museer, 
 • vidare anförs att den rasbiologiska forskningen användes för att fastställa den utgångspunkt som denna forskning hade, det vill säga samiska rasens underlägsenhet gentemot den nordiska rasen, 
 • framhåller att de samiska skeletten och kranierna i statliga samlingar representerar kärnan i den kulturella kolonialismen och påvisar de strukturella övergrepp som begåtts mot det samiska folket, 
 • påpekar att koloniala strukturer hålls vid liv genom statens anspråk på att äga och behålla samiska mänskliga kvarlevor på statliga institutioner.  

Vadtejen Saemiej Sijte:

 1. Fördömer starkt att man ännu idag insamlar samiska mänskliga kvarlevor från arkeologiska utgrävningar, som efter undersökningar förblir på institutionerna i statens ägo (Silbojohka 2015),   
 2. Fordrar att staten snarast efterkomma det samiska folkets krav på att få hem och begrava sina förfäder, 
 3. Framhåller således statens ansvar att ombesörja nationell finansiering av repatriering och återbegravning, 
 4. Djupt övertygad om det rättmätiga i dessa krav motser vi att denna resolution genom kulturministern skyndsamt tillmötesgås och verkställs.   

Vadtejen Saemiej Sijte
Tärnaby 2021-08-22

Foto: Lena Lundin-Skott

Rulla till toppen