Var var den samiska representationen under mötet med von der Leyen?

Amnesty är mycket kritisk till den knapphändiga inbjudningslistan och framförallt de icke-existerande inbjudningarna till samiska representanter under ett möte där både skogsindustrin och klimatomställningen diskuterades. Två frågor som i allra högsta grad berör samiska intressen och rättigheter.

I fredags besökte EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, Ulf Kristersson i Stockholm tillsammans med Finlands statsminister Petteri Orpo för att diskutera ”aktuella EU-frågor kopplat till konkurrenskraft, skogen och den gröna omställningen”. Inbjudningslistan under besöket har kritiserats av bland annat Naturskyddsföreningen och Greenpeace för att bara innehålla representanter från svensk skogsindustri.

Klimatförändringarna ett stort hot den samiska kulturen och identiteten

Det samiska folket är en av de grupper som drabbas hårdast av klimatförändringarna i Sverige idag. Renskötande samer och samer som ägnar sig åt jakt, fiske och andra traditionella näringar berättar om att uppvärmningen både försvårar livsvillkoren och gör de mer oförutsägbara. Eftersom de traditionella näringarna är så nära förknippade med den samiska kulturen finns stor oro för att kulturen och centrala delar av den samiska identiteten inte ska överleva ett drastiskt uppvärmt klimat. 

Statsminister Ulf Kristersson med Finlands statsminister Petteri Orpo och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Vindkraft byggs ut på samiska marker

Genom den nyindustrialisering som påbörjats som del av klimatomställningen riskerar också stora delar av samisk traditionell mark att exploateras ytterligare. Vindkraft byggs ut på samiska marker vilket negativt påverkar renskötseln, och gruvor planeras för att utvinna mineraler. Trä används mer och mer som byggmaterial och spillträ till biobränsle vilket gör att skogen huggs ner i allt högre takt. Detta hotar allvarligt tillgången till naturbete för renarna.

– På bara 60 år har lavrika skogsmarker, som är helt avgörande för renbetet, minskat med 71 procent i Sverige. Det visar forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet. Marken krymper och renens mat försvinner med dagens kalhyggesbruk, säger Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi och fortsätter:

Vi har förväntningar på att regeringen involverar samiska representanter i alla diskussioner om skogsbruk i renbetesområden, även vid möten med EU-representanter. Dessutom bör regeringen tydliggöra respekten för urfolksrätten i sina ägardirektiv till Sveaskog.

Den svenska staten har förbundit sig att konsultera det samiska folket för att på förhand inhämta deras fria och informerade samtycke i frågor som berör dem, oavsett om det rör generella politiska beslut eller enskilda projekt. Omställningen till förnybar energi är ett måste, men det får inte ske genom att det samiska folkets mänskliga rättigheter kränks. 

En nonchalans för Sveriges folkrättsliga förpliktelse

Att inte bjuda in samiska representanter till ett högprofilmöte med EU som handlar om skogsindustrin och klimatomställningen på samiska marker, vittnar om en nonchalans för Sveriges folkrättsliga förpliktelser som är anmärkningsvärd. Regeringen har dessutom mycket kunskap att vinna på att inhämta samisk kunskap och erfarenheter vid skydd av biologisk mångfald och klimatrelaterade åtgärder. 

Under 2023 släppte Samerådet en rapport om klimatförändringarna i Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie. Detta är ett ypperligt exempel på unik kunskap som kan bidra till att vägleda politiska beslut, så att besluten förankras bland människor som påverkas av dem. Hur tänker sig regeringen att besluten annars ska gå att genomföra?   

Vad hände med Moderaternas löfte?

När Amnesty inför valet 2022 frågade Moderaterna vad de rent konkret tänker göra för att säkra att samers rättigheter genomsyrar klimatomställningen i Sverige svarade de bland annat så här

Moderaterna tar urfolks- och minoritetsfrågor på stort allvar. En viktig del av Moderaternas politik på det här området handlar om att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande och verka för att deras språk och kultur hålls levande.

AMNESTY KRÄVER

av statsministern och den svenska regeringen att i enlighet med urfolksdeklarationen bland annat: 

  • ge det samiska folket inflytande och makt i saker som berör dem
  • sluta exploatera samisk mark utan fritt, informerat förhandssamtycke
  • klimatomställa på ett sätt som är snabbt och rättvist och som bygger på samisk kunskap och respekterar samers rättigheter.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Artikeln publicerades ursprungligen på amnesty.se.

Rulla till toppen