Demoskop bidrar till hets mot renskötare

Undersökningsföretaget Demoskop genomför just nu en undersökning om attityder till renskötseln i Sverige. De ställer starkt vinklade frågor och ger vinklade svarsalternativ. Som man frågar får man svar… Amnesty Sápmi har bett om en intervju med Karin Nelsson, vd för Demoskop. Vi ville veta om hon anser att de, med den här undersökningen, kan dra statistiskt säkerställda slutsatser om attityder till renskötsel i Sverige. Hon svarar att ”frågor och svarsalternativ kan ibland uppfattas som spetsiga, men är ofta en del av en undersökningsmodell”. Karin Nelsson har avböjt från att medverka i en intervju.

Vi har under de senaste åren sett annonser som hetsar mot renskötare i Norrbotten. Vi ser ledarspalter i stora dagstidningar som ifrågasätter urfolksrätten. Vi har nyligen läst insändare som kritiserar Svenska turistföreningens beslut att, efter samråd med samebyar i Jämtland, dra ner litet av sin verksamhet för att minska slitaget på naturen i området och ge renarna mer betesro. Argumenten som används känns igen: ”Omsättningen totalt i Sverige motsvarar hälften av en större Icabutik”. Vi ser dessutom riksdagspolitiker som inte vill respektera Högsta domstolens beslut, som gav Girjas sameby rätt att förvalta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen.

Nu använder Demoskop samma retorik i en pågående undersökning. Vi vet att beställare av undersökningar många gånger vill använda resultaten i sitt påverkansarbete. De vill få journalister att nappa på statistiken och skapa uppmärksamhet i medierna. De vill påverka politiker och andra beslutsfattare. 

Några exempel från Demoskops undersökning:

Skogsbruk bedrivs på områden där renskötsel bedrivs idag. Även om det är svårt, vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din åsikt?

1: Renskötseln behöver anpassas till skogsbruket så att vi kan ta till vara skogens potential för klimatomställningen och bidra till svensk export.

2: Skogsbruket behöver anpassas till renskötseln så inte villkoren för renskötseln påverkas, även om skogsbrukets potential för klimatomställningen och export påverkas negativt.

En annan verksamhet som bedrivs på områden där renskötseln sker idag är gruvdrift. Även om det är svårt, vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din åsikt?

1: Renskötseln behöver anpassas till gruvdriften så att vi kan utvinna metaller för klimatomställningen, även om renskötseln påverkas negativt.

2: Gruvdriften behöver anpassas till renskötseln så inte villkoren för renskötseln påverkas, även om utvinningen av metaller av betydelse för klimatomställningen därmed påverkas negativt.

Ja, så fortsätter undersökningen med frågor om vindkraft och turism.

Frågorna borde få vilken statsvetare som helst att skaka på huvudet och säga att det är ovederhäftigt. Det går inte att dra några som helst slutsatser om svenska folkets attityder från en undersökning med den här typer av frågor och svar. 

På slutet ställs två frågor som kan ifrågasättas på många sätt. Amnesty Sápmi kommer därför att skicka Demoskops undersökning till Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som sedan i juni 2022 har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie om hatbrott mot samer.

Samerna är en nationell minoritet i Sverige, och har därför vissa speciella rättigheter – till exempel ensamrätt att bedriva renskötsel och i delar av fjällvärlden även ensamrätt till jakt och fiske. Hur ser du på att en grupp har särskilda rättigheter utifrån etnisk bakgrund, som inte andra grupper har? Svarsalternativen är: Mycket positivt, ganska positivt, ganska negativt, mycket negativt, tveksam/vet ej,

Om något politiskt parti skulle föreslå att villkoren för samernas renskötsel begränsas, skulle det göra dig mer eller mindre intresserad av att rösta på det partiet? Svarsalternativen är: Mer intresserad, varken mer eller mindre intresserad, mindre intresserad, tveksam/vet ej.

Demoskop är kanske inte är medveten om att samer inte bara är en minoritet, utan ett urfolk. Svenska politiker och myndigheter är skyldiga att främja den samiska kulturen, där den naturbetesbaserade renskötseln ingår. 

Är Demoskop villig att för en uppdragsgivares räkning fråga om respondenterna skulle vara mer benägna att rösta på ett parti som är villig att bryta mot FN:s mänskliga rättigheter, till exempel om kvinnors rättigheter?

Vi undrar över Demoskops etiska kompass och var företaget har sina gränser.

Rulla till toppen