2018. Sveriges efterlevnad av ICERD – eliminering av rasdiskriminering

FN:s Rasdiskrimineringskonvention (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) antogs 1965 av FN:s Generalförsamling och tillhör en av FN:s kärnkonventioner. Sverige skrev under och ratificerade konventionen 1966 respektive 1971 och är därmed bunden att efterleva konventionen.

Rasdiskrimineringskonventionen omfattar flera kategorier av rättigheter, med fokus på hur rasdiskriminering påverkar realiseringen av mänskliga rättigheterna. Stater som har antagit konventionen ska regelbundet rapportera till FN:s rasdiskrimineringskommitté hur väl staterna efterlever sina konventionsåtaganden. För att bidra till en mer nyanserad bild är intresseorganisationer välkomna att lämna rapporter om hur situationen ser ut inom staten vad de gäller de rättigheter som omfattas av konventionen. Baserat på dessa rapporter presenterar kommittén en avslutande rapport med rekommendationer om de åtgärder som staterna måste vidta för att bättre efterleva konventionen.

I FN:s rapport från 2018, rörande Sveriges efterlevnad av konventionen, nämns ett flertal punkter som rör samiska frågor.Kommittén betonar efterlevnaden av principen om fritt och informerat förhandssamtycke (free, prior and informed consent, FPIC) i relation till utvinning av naturresurser. Vidare konstaterar kommittén att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig för att säkerställa realiseringen av samers rättigheter i relation till deras traditionella marker. 

Kommittén noterar även att vissa grupper inom det samiska folket, som engagerar sig i olika aktiviteter, behandlas olika inför lagen. Fortsatta rapporter om hatbrott och diskriminering av samer noteras även. Vidare nämns att rovdjurspolicyn från 2013, Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen, inte appliceras konsekvent och att renägande samer möter svårigheter att få kompensation för de skador som orsakas av rovdjur.

Baserat på kritiken konstaterar kommittén att Sverige bör vidta åtgärder för att säkerställa samers rättigheter. Principen om fritt och informerat förhandssamtycke, FPIC, bör inkluderas i lag, i linje med internationell standard. Det juridiska ramverket bör även utvecklas, för att skydda samernas rättigheter i relation till deras traditionella marker. Dessutom bör Sverige vidta åtgärder för att adressera hatbrott och diskriminering mot det samiska folket. Mer konkret bör Sverige dokumentera, utreda och väcka åtal för de hatbrott som utförs mot samer. Rörande policyn från 2013, avseende rovdjur och rennäringens toleransnivå, bör renägande samer kompenseras för det skador som rovdjur orsakat. Implementeringen, utfallet och effektiviteten av de policys som utformas för att adressera de problem samerna står inför bör utvärderas för att säkerställa att samers rättigheter kan realiseras i praktiken.

Sverige ska inkomma med nästa rapport senast den 5 januari 2023. Därefter kommer kommittén att granska Sveriges efterlevnad av konventionen och komma med rekommendationer.

Här kan du läsa rapporterna rörande Sverige.

Rulla till toppen