Regeringen: Sakråd om rasism mot samer

Den 5 april bjöd statssekreterare Nina Andersson in till sakråd om rasism mot samer. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

”Dialogen med de samiska organisationerna är en viktig del i av framtagandet av åtgärdsprogrammen. Rasism mot samer har ingen plats i vårt samhälle”, säger statssekreterare Nina Andersson.

Syftet med mötet var att få en bredare och fördjupad kunskap kring vad som behöver göras för att motverka rasism mot samer samt ta del av civilsamhällets perspektiv, idéer och synpunkter på regeringens arbete på området.

Organisationerna som deltog – Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Gaaltije-Sydsamiskt kulturcentrum och Sáminuorra – lyfte bland annat utmaningen med att personer i stor utsträckning inte anmäler brott då många, enligt organisationerna, upplever att de bemöts med misstroende och okunskap. Viljan att anmäla brott är något som organisationerna arbetar med men det finns behov av mer resurser för att kunna stödja utsatta samer i anmälningsförfarandet. Kunskapen om samers livsvillkor och kultur behöver också bli större hos myndigheterna. När det gäller brott mot renar höjdes önskemål om att denna typ av brott ska gå att urskilja i anmälningsstatistiken.

Problemen med rasism mot samer på nätet och i vardagen lyftes. Det påtalades att renskötande samer var särskilt utsatta. Det behövs mer kunskap om samer och rasismen mot samer för att motverka fördomar. Här är skolan en viktig arena för att redan tidigt börja arbeta mot fördomar samtidigt som kunskapen behöver öka i andra delar av samhället som exempelvis på universitet, i kommuner, myndigheter och i näringslivet. Även vikten av att kommuner och regioner markerar mot rasism mot samer lyftes. 

Ett annat medskick var att det finns strukturella utmaningar för civilsamhällesorganisationerna och behov av mer långsiktiga satsningar. Det skriver regeringen på sin webbplats.

Här finns minnesanteckningar från mötet.

Rulla till toppen