ÖPPET BREV till SCA: Sluta expandera in i oersättliga skogar

Till: SCA och SCA Skog                                                
Ulf Larsson, VD och koncernchef, SCA
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, SCA
Ola Kårén, chef för verksamhetsutveckling skog och skötsel, SCA
Pär Boman, ordförande, SCA:s styrelse

Sluta expandera in i oersättliga skogar

SCA hade sin högsta nettoomsättning någonsin, på över 20 miljarder kr år 2022 – en framfart som den biologiska mångfalden, klimatet, närboende och urfolk fått betala ett oerhört högt pris för. På bara 60 år har lavrika skogsmarker, som är avgörande för renbetet, minskat med hisnande 71 procent i Sverige, enligt forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet. Ert nuvarande skogsbruk är inte bara orättvist, utan även miljöskadligt och ytterst koldioxidintensivt. Stora mängder växthusgaser frigörs vid era FSC-certifierade föryngringsavverkningar, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. 

I regel föryngringsavverkar ni oersättliga ekosystem till förmån för att återplanera en stor mängd träd, som inte på något sätt ersätter de ekosystem ni förstört – tvärtom. Samhället behöver istället akut både färre riskfyllda och biologiskt utarmade monokulturella trädbestånd, samtidigt som de sista intakta kolförråden måste fredas omgående. Om inte SCA slutar expandera in i oersättliga skogar kommer dessa ekosystem fortsatt att gå förlorade. Vi har flertalet exempel på avverkningsanmälda, eller redan avverkade, skogar med höga naturvärden vilka tillsammans påvisar den systematiska ohållbarhet som råder hos SCA.

SCA för samtidigt sina konsumenter bakom ljuset med fina ord om ett “ansvarsfullt skogsbruk”, ”fossilfrihet” och “samråd” med samebyar. Det står dock klart att konsumenterna blint kan lita på att de FSC-märkta produkterna på marknaden kommer från ytterst ohållbart brukade skogar.

Förra året avverkade SCA exempelvis en naturskog med över 300-åriga gamla träd vid Holmtjärnen utanför Näsåker i Sollefteå kommun. Även vid Askeberget i Arjeplog kommun avverkade SCA urskogsartad skog med träd uppåt 300 år som dessutom ingick i ett av Länsstyrelsens reservatsförslag. Vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun i Jämtland avverkade SCA skyddsvärd kalkbarrskog med den starkt hotade mätarfjärilen trolldruvemätare trots information från Länsstyrelsen om att arten fanns där. 

Vid  Orrmyrarna  i Sollefteå kommun avverkade SCA naturskog med mycket höga naturvärden och bl.a. flertalet fynd av fridlyst knärot samt flera sårbara vedsvampar. Två akut hotade skogar av reservatsklass med totalt över 70 naturvårdsarter ligger vid Svarttjärnåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att vi står mitt i en klimatkris och en alarmerande förlust av biologisk mångfald, anser SCA att det är rimligt att avverka naturskog.

Dessutom, de senaste två åren har ett 50-tal deltagare på Forskningsresan (2022/2023) granskat SCA:s avverkningsanmälda skogar i Jämtland och Västernorrland. I områdena som inventerades hade SCA avverkningsanmält totalt drygt 400 hektar naturskog med höga naturvärden och tusentals fynd av naturvårdsarter., Efter påtryckningar från miljörörelsen har SCA nu backat från att avverka flera av skogarna. SCA hälsar dock att de avser avverkningsanmäla flera av skogarna igen med så kallad ”förstärkt” hänsyn – något som nyligen skett vid bl.a. Vargtjärnen. Detta agerande är fullständigt oacceptabelt av SCA. Det rör sig om oersättliga skogar som varken ska avverkningsanmälas eller överhuvudtaget brukas – skogarna måste skyddas i sin helhet. 

Miljörörelsen, närboende och urfolk ska såklart inte behöva gå med en blåslampa efter SCA för att bevaka och försöka förhindra att bolaget bryter mot nationell och internationell lagstiftning. Som Europas största privata skogsägare följer ett stort ansvar. Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald ska minst 30 % av landområdena skyddas till år 2030. Att fortsätta avverka naturskogar omöjliggör EU:s strategi. Forskning visar samtidigt att minskad avverkning dessutom skulle ge stor och omedelbar klimatnytta

Skogsbruk i linje med redan beslutade miljö- och klimatmål innebär att alla aktörer måste dra sitt strå till stacken för att Sverige ska (1) skydda och restaurera 30 procent av den produktiva skogen, och (2) samtidigt övergå till verkligt hållbart skogsbruk på resterande 70 procent av skogsmarken. SCA hindrar aktivt dessa två nödvändiga omställningar av skogsbruket: de avverkar skog som måste skyddas, samtidigt som de i regel använder sig av FSC-certifierad föryngringsavverkning som brukningsmetod – klimatet tål inte att vi fortsätter med den typen av klimatskadligt skogsbruk. Lika ohållbar är SCA:s produktion av kortlivade engångsförpackningar och biobränslen. Tiden för alla typer av onödiga engångsartiklar och bränslen som förbränns är förbi. 

Vi kräver att SCA:

1) omgående stoppar och undantar alla skogar med höga naturvärden (kontinuitetsskogar, nyckelbiotoper, värdekärnor och andra skogar med höga naturvärden) helt från skogsbruk på SCA:s innehav. 
a. genomför naturvärdesinventering i alla skogar innan avverkningsanmälan. Om höga naturvärden upptäcks undantas skogen från skogsbruk.
b. på ett transparent sätt, skriftligen, försäkrar att skogar där en avverkningsanmälan dragits tillbaka inte avverkningsanmäls på nytt.
2) snarast fasar ut föryngringsavverkning som metod och övergår till ett naturnära skogsbruk, dock endast i skogar utan höga naturvärden – de måste undantas från allt skogsbruk i linje med krav 1.
3) omedelbart slutar plantera contortatall och påbörjar avvecklingen av befintliga contortaplantage inom 2 år, med målet att alla contortabestånd inom en snar framtid ska omformas till naturligt föryngrade skogar med inhemska trädslag.
4) övergå till att producera främst långlivade slutprodukter. 

Vi önskar skriftlig återkoppling på detta öppna brev senast 18 mars.

Med vänliga hälsningar
Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator, Skydda Skogen
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen
Tobias Larsson, ordförande, Fältbiologerna
Smilla Ubbe, styrelseledamot, Aurora
Ida Edling, styrelseledamot, Miljöjuristerna
Dima Litvinov, kampanjledare, Greenpeace Sverige
Greta Thunberg, Fridays For Future Sverige
Kerstin Andersson och Marcus Brodin, Amnesty Sápmi
Karolina Carlsson, ordförande, Skogsvärn
Ulf von Sydow, länsordförande, Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen

Björn Lundquist, vice ordförande, Naturskyddsföreningen Norrbotten
David Häggblad, ordförande, Naturskyddsföreningen Västerbotten
Brita Wessinger, ordförande, Naturskyddsföreningen Västernorrland
Christer Johansson, sakkunnig skog och våtmark, BirdLife Sverige
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Li Wångblad, klimataktivist, Skogsupproret
Maj Aspebo och Marie Karlsson, Skogsnätverket Norrbotten
Daniel Rutschman, Skogsvärn Näsåker
Kim Hultgren och Kamilla Andersson, Skogsvärn Skogsnäs
Cecilia Lundin, talesperson, Naturskyddsföreningen i Jokkmokks skogsgrupp
Maria Danvind, Jämtlands skogsgrupp
Emma Andersson, Skogsgruppen i Västernorrland
Maria Kuylenstierna, Bohusläns skogsnätverk
Lena Maloney, Nätverket Stoppa Preemraff
Hanna Johansson och Madeleine Lundgren, Take Concrete Action

Rulla till toppen