Uppmaning till regeringen: Avslå ansökan om gruvtillstånd i Gállok

Öppet brev till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Vi, undertecknande organisationer, skriver till dig angående regeringens ärende om bearbetningskoncession för området Kallak nr 1 (Gállok på samiska).

Berörda samer, lokalbor och miljö- och människorättsorganisationer har under åren visat ett omfattande engagemang för att synliggöra de allvarliga konsekvenser en gruva skulle få för omkringliggande naturvärden och det samiska folkets mänskliga rättigheter.

Exempelvis skulle en gruva i Gállok förstöra för den naturbetesbaserade renskötseln i området genom att skära av en viktig flyttled och minska betesområden för renar. Dessutom skulle en gruva ha inverkan på samisk markanvändning och den omkringliggande naturen genom buller, damm samt avfall som kan leda till olika former av miljöproblem. UNESCO har bedömt att en gruva skulle ha en stor, eller väldigt stor, inverkan på världsarvet Laponia.

Det samiska folket ska tillgodoses rättigheter enligt svensk grundlag och Sveriges internationella åtaganden för att inte diskrimineras. Vi ser positivt på att regeringen tagit initiativ för att utreda eller stärka det samiska folkets rättigheter de senaste åren. Dock ser vi ett återkommande problem med att det samiska folkets rättigheter kränks i samband med naturresursanvändning på markområden som är centrala för att samer ska kunna behålla och utveckla sin kultur.

Det finns dock centrala principer som regeringen är bunden av och som ska styra regeringens beslutsfattande i det aktuella ärendet om Gállok. Bland annat ska regeringen vid sin intresseavvägning särskilt väga in samernas intresse av att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln. Om det utgör en förutsättning för vidmakthållandet av den samiska kulturen kan det vara nödvändigt att tillförsäkra samer fortsatt tillgång till mark som de traditionellt har brukat. Regeringen är också skyldig att väga in urfolks rätt till land och vatten och andra folkrättsliga principer vid tolkningen av det svenska regelverket (NJA 2020 s. 3 p. 92-94 och 131).

FN har nyligen slagit fast att bearbetningskoncessionerna i ett annat ärende, Rönnbäcken, strider mot FN:s rasdiskrimineringskonvention på grund av att den svenska lagstiftningen brister i fråga om skydd för samiskt inflytande och egendom.

Regeringen behöver nu dra lärdom av den internationella kritiken och respektera praxis och mänskliga rättigheter för urfolk. Vi förväntar oss därför att regeringen avslår ansökan om bearbetningskoncession i Gállok.

Undertecknande (i bokstavsordning):

 • Amnesty International Sverige
 • Amnesty Sápmi
 • Civil Rights Defenders
 • Giron Sámi Teáhter
 • Greenpeace
 • Fältbiologerna
 • Jakt- och fiskesamerna
 • Jijnjevaerie sameby
 • Jonas Vannar, gruvsamordnare, Sirges sameby
 • Jåhkågasska Tjiellde sameby
 • Landsförbundet Svenska Samer
 • Landspartiet Svenska Samer
 • Naturskyddsföreningen
 • Riksorganisationen Same Ätnam
 • Sameföreningen i Stockholm
 • Sáminuorra
 • Silbonah Sámesijdda
 • Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby
 • Vuovdega – Skogssamerna

Läs mer:

Klicka här för att läsa Sametingets pressmeddelande om Gállok från den 20 december 2021.

Klicka här för att läsa senaste pressmeddelandet från Sámiid Riikasearvi (Svenska samernas riksförbund) från den 15 december 2021.

Klicka här för att lyssna på en intervju med två representanter från Amnesty Sápmi på plats i Gállok 2020.

Foto: Tina Eriksson

Rulla till toppen