Naturskyddsföreningen om vindkraft: ”Samers inflytande måste öka”

Naturskyddsföreningen har idag presenterat en ny rapport om vindkraft. De lyfter fram vikten av respekt för urfolksrättigheter.

Naturskyddsföreningen skriver:

”Kopplat till vindkraftens påverkan på renar är dess påverkan på urfolksrättigheter och samers möjligheter att bedriva sina traditionella näringar. En betydande del av svenska vindkraftsetableringar har skett och planeras i Sápmi, som redan sedan tidigare är allvarligt påverkat av exploatering i form av vattenkraft, gruvdrift och skogsbruk. Trots samers erkännande som urfolk i grundlagen och deras rätt till fritt och informerat förhandssamtycke enligt FPIC-principen i FN:s deklaration om urfolks rättigheter, är inflytandet i praktiken mycket bristfälligt.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige på flera punkter om samers rättigheter, bland annat för otillräcklig lagstiftning om fritt och informerat förhandssamtycke, huvudsakligen i relation till fortsatt exploatering av mark och naturresurser (FN, 2018).

Vid vindkraftsetablering i Sápmi måste ökad hänsyn tas till samernas grundläggande urfolksrättigheter. Detta innebär bland annat rätt till reellt inflytande då beslut fattas som berör deras traditionella landområden och försörjningsformer.

Sametinget har tagit fram en vägledning om samisk markanvändning, med fokus på renskötsel, för att förbättra tillståndsprövningarna för vindkraft i Sápmi. Sametinget är för en hållbar energiomställning, men anser att den inte får ske på bekostnad av samiska levnadssätt, utan ska ske med respekt för samiska rättigheter och samisk markanvändning (Sametinget, 2020).

Naturskyddsföreningen delar Sametingets uppfattning och anser att samers inflytande vid vindkraftsetableringar måste öka”.

Amnesty Sápmi delar naturligtvis denna uppfattning.

Länk till rapporten.

Rulla till toppen