Åtgärdsprogram mot rasism mot samer

Regeringen har i dagarna presenterat ett åtgärdsprogram mot rasism och hatbrott mot samer. Det innehåller uppdrag till flera myndigheter. Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt granska förekomsten av rasism mot samer i digitala miljöer. Forum för levande historia ska ta fram ett stödmaterial om rasism mot samer riktat till lärare. Brottsförebyggande rådet ska göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer för att öka kunskapen om, och stärka det förebyggande arbetet mot rasism som riktas mot samer.

Hela åtgärdsprogrammet hittar du här.

Amnesty Sápmi har under det senaste året efterlyst konkreta åtgärder mot rasism mot samer och välkomnar åtgärdsprogrammet. 

I april bjöd regeringen in samiska organisationer till ett möte om rasism mot samer. Fyra organisationer deltog. Läs mer här.

Här är fler exempel ur åtgärdsprogrammet:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer. Fokus ska ligga på att motverka rasism och fördomar bland unga.

Socialstyrelsen ska ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att motverka förekomsten av rasism och främja allas lika rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården och bidra till en jämlik vård.

Forum för levande historia ska under 2022–2024 utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism för att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten.

Forum för levande historia ska under 2022–2024 ta fram ett stödmaterial om rasism mot samer riktat till lärare och genomföra fortbildningsinsatser.

Statens skolverk ska under 2022 och 2023 tillsammans med Forum för levande historia utveckla ett verktyg för ett systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i bland annat skolväsendet för att motverka olika former av rasism, däribland rasism mot samer.

Barnombudsmannen ska genomföra kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter för att stärka barns och ungas förmåga att själva ta tillvara sina rättigheter. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd- och informationsmaterial om hur vuxna kan prata med barn och unga om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Sammanställningen ska spridas så att den kommer till användning i praktiken och kan utgöra ett stöd för främst vårdnadshavare.

Diskrimineringsombudsmannen ska, i samverkan med Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion, genomföra särskilda informationsinsatser om vart barn, elever och vårdnadshavare kan vända sig när någon utsätts för diskriminering eller kränkande behandling i skolan.

Vetenskapsrådet ska i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) fortsätta utlysa medel för ett nationellt forskningsprogram om rasism som omfattar 20 miljoner kronor per år.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Myndigheten ska särskilt granska förekomsten av bland annat rasism mot samer.

Brottsförebyggande rådet ska göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer för att öka kunskapen om, och stärka det förebyggande arbetet mot rasism som riktas mot samer. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, inklusive Sametinget och relevanta organisationer inom det civila samhället.

Rulla till toppen