Historiskt FN-beslut om gruvbrytning i Sápmi

Den 7 december publicerades ett historiskt beslut från FN:s kommitté mot rasdiskriminering, CERD-kommittén. Beslutet kommer att ha stor inverkan på samernas urfolksrättigheter i Sverige. Det gäller planerna på att etablera en nickelgruva i Rönnbäck utanför Tärnaby i Västerbotten — planer som samiska företrädare och miljöaktivister kritiserat under en längre tid.

Vapstens sameby lämnade 2013 in en anmälan till CERD-kommittén med anklagelsen att gruvbrytningsplanerna bröt mot diskrimineringsförbudet i FN:s rasdiskrimineringskonvention som Sverige har förbundit sig att följa. Nu har CERD-kommittén, vars roll det är att övervaka hur staterna följer konventionen, kommit fram till att Sverige kränkt samebyns rättigheter på flera punkter. Kommittén påpekar också att framtida processer på ett helt annat sätt måste ta samernas intressen och rättigheter i beaktande. 

Kommittén menar att Sverige, genom att ge bearbetningstillstånd till ett privat bolag utan att på ett meningsfullt sätt ha konsulterat med samebyn, brutit mot såväl samernas rätt till ickediskriminering och deras rätt till verksamma rättsmedel. Bearbetningstillståndet måste nu ses över, menar kommittén, och i den processen måste principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) för samerna respekteras. FN-kommittén uppmanar också Sverige att se över lagstiftningen så att samernas ställning stärks och principen om fritt och informerat förhandssamtycke tydligare framgår av lagen. Detta kan komma att få stor inverkan på kommande planer på utvinning av naturresurser i Sápmi.

– Vikten av det här beslutet kan inte överskattas. Att FN så tydligt kritiserar Sverige för att inte respektera urfolksrätten i ett konkret ärende och uppmanar regeringen att införliva samtyckesprincipen i lag, det är stort. Nu är det upp till bevis för regeringen: ska urfolksrätten äntligen få det genomslag i praktisk verklighet som krävs enligt internationella konventioner, eller inte?, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige. 

I sitt beslut understryker rasdiskrimineringskommittén kopplingen mellan FPIC-principen och rasdiskriminering: 

“Kommittén har upprepade gånger betonat att bristen på meningsfull konsultation med urfolk kan utgöra en form av rasdiskriminering och därmed falla under rasdiskrimineringskonventionens skydd. Kommittén ansluter sig till uppfattningen att den rättighetsbaserade principen om fritt och informerat förhandssamtycke härrör ur förbudet mot rasdiskriminering vilket är den främsta underliggande orsaken till den diskriminering urfolk upplever.”

– Genom att i klartext på detta sätt dra likhetstecken mellan rätten till samtycke och rätten att inte diskrimineras sätter FN-kommittén fingret på en känslig punkt i den svenska samepolitiken. Den här rätten gäller hela det samiska folket och inte enbart samebyarna, och kommitténs beslut går mycket längre än att enbart gälla Vapstens sameby. Vi kommer nu noga att följa regeringens och myndigheternas reaktioner och åtgärder till följd av beslutet, säger Johanna Westeson.

Rulla till toppen