Hård kritik mot vindkraftsplaner i Gällivare skogssameby

Naturskyddsföreningen Norrbotten har gjort naturvärdesinventeringar i Hällberget, ett område där Vasa Vind planerar att bygga ett industriområde med vindkraft. Totalt har 80 naturvårdsarter (rödlistade, fridlysta, signalarter) hittats. Nu riktar de hård kritik mot Vasa Vind och menar att företaget bryter mot villkoren i Mark- och miljödomstolens beslut. Naturskyddsföreningen kräver att Länsstyrelsen använder sitt tillsynsansvar och förbjuder exploatering i de områden med höga naturvärden som föreningen har dokumenterat.

För tre år sedan fick Vasa Vind, som ägs av ett holländskt pensionsbolag, tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga 57 vindkraftverk i anslutning till Hällberget i Överkalix kommun. Domstolen gjorde vissa begränsningar och ställde krav på skyddsåtgärder. Bland annat får inga områden med höga naturvärden exploateras.

Hällbergsområdet kännetecknas av en mosaik av skogar, små sjöar och vidsträckta myrmarker. Foto: Marie Karlsson

Hällbergsområdet kännetecknas av en mosaik av skogar, små sjöar och vidsträckta myrmarker. Delar av området är täckt av gransumpskog där det växer 200-åriga granar, gamla grova sälgar och aspar. Naturvårdsverket har tilldelat områdets myrmarker naturvärdesklass 1, som är den högsta på skalan. Klassificeringen ges till områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har inventerat området och konstaterar att Vasa Vind bryter mot domstolsbeslutet, som anger att inga områden med höga naturvärden får exploateras. Dessutom respekterar inte Vasa Vind den folkrättsliga principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) eftersom Gällivare skogssameby har sagt nej till vindkraft i området. Det är kalvningsland för Flakabergsgruppen i samebyn.

”Miljön har utvecklats för att vi från renskötselns sida har satt stopp för olika exploateringar i det här viktiga landskapet. Att det nu riskeras att förstöras på grund av en vindkraftsetablering är förkastligt”, säger Elle Eriksson, renägare i Flakabergsgruppen.

Naturskyddsföreningens skogsnätverk har under två års tid inventerat området och funnit mycket höga naturvärden på flera platser som berörs av planen. De har dokumenterat ett stort antal rödlistade arter. Enbart i området kring Lillträskberget hittades ett 10-tal naturvårdsarter (rödlistade, fridlysta, signalarter, arter upptagna i fågeldirektivet eller Bernkonventionen). Det innebär att den planerade vindkraftsetableringen strider mot Mark- och miljödomstolens beslut, menar Naturskyddsföreningen.

”Det är anmärkningsvärt att Vasa Vind har missat så många arter under sin inventering. Skogsnätverket har hittat 80 olika rödlistade och fridlysta arter”, säger Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Flera mindre områden med höga naturvärden har också identifierats. Vid ett av de planerade vindkraftverken hittades en tjäderspelplats. Det finns också spår av björn och lodjur i området. Inget av detta framkom vid Vasa Vinds tillståndsansökan.

Skogsnätverket fann bohål efter tretåig hackspett. Den är rödlistad, en prioriterad art i Skogsvårdslagen och fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen. Foto: Michael Lander

Naturskyddsföreningen kritiserar även Sveaskog, som äger merparten av marken. Enligt den senaste FSC-certifieringens bestämmelser om ansvarsfullt skogsbruk är det inte tillåtet att upplåta områden med höga naturvärden för vindkraft. Sveaskog tillfrågade inte heller samebyn innan markupplåtelsen.

Sveaskog menar att de nya reglerna inte gäller i detta fall eftersom processen påbörjades innan de nya reglerna trädde i kraft. Naturskyddsföreningen delar inte företagets uppfattning och hänvisar till Sveaskogs egen hemsida där det står: ”Sveaskog har antagit en långsiktig inriktning för ett hållbart skogsbruk. Ambitionen med inriktningen är att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige”.

Källa: Naturskyddsföreningen Norrbotten

Översta bilden, foto: Ina Rehn

Rulla till toppen