Fem sametingspartier: Grön kolonialism och exploateringar i Sápmi

Vi samer lever redan i en verklighet där markerna ständigt krymper och fragmenteras. Vi kräver att regeringsföreträdare, myndigheter, företag och beslutsfattare respekterar samers urfolksrättigheter och rätt till inflytande och inte driver på projekt som kränker urfolksrättigheter. Vi accepterar ingen grön kolonialism, varken här eller någon annanstans. Det skriver fem partier i Sametinget i ett gemensamt uttalande.

”Vi sametingspartier ser med stor oro på den utveckling där den gröna omställningen används för att driva på ytterligare exploateringar i hela Sápmi. Många samer kan vittna om klimatförändringarna och lever idag i ett alltmer oförutsägbart klimat som påverkar samiska livsföringar, renskötseln, fisket, kultur, näringar, matförsörjning, den biologiska mångfalden, ekosystemen och livet i markerna. Detta är en situation vi delar med urfolk världen över. 

I Världsbankens studie redovisas att 80 procent av planetens biodiversitet sammanfaller med urfolkens traditionella marker som bara utgör 22 procent av planetens markyta. Slutsatsen måste vara att urfolkens hållbara förvaltning av markerna och naturresurserna bevarar planetens biodiversitet och är nyckeln för en hållbar framtid för hela mänskligheten.

Samtidigt lever vi samer i en verklighet där markerna ständigt krymper och fragmenteras. Marker som är livsavgörande för oss som urfolk, som bär vår kultur, renbetet, fisket, jakten, våra näringar, vårt språk, vårt kulturarv och utgör generationers förutsättningar för att fortsätta leva och verka i Sápmi.

Hotet mot markerna är ständigt pågående. Nu används klimatomställningen som argument för att driva på ytterligare exploateringar av bland annat gruvprojekt, vindkraftsprojekt, batterifabriker, skogsavverkningar, industrialisering och järnvägar. 

Flera uttalanden och ageranden görs nu från svenska politiker, industrin och lobbyorganisationer för att underlätta för ”gröna” projekt. Vi sametingspartier ser allvarligt på hur gröna argument försöker stressa fram ytterligare exploateringar. Däremot talas det inte om behovet av ökad cirkulär ekonomi, minskad resursförbrukning, miljörisker, återvinning och resurshushållning.

Omställningen är inte heller hållbar om den sker utan ett reellt inflytande.

Våra sametingspartier framhåller att klimatomställningen aldrig kan bli hållbar om den sker på bekostnad av det samiska folkets och enskilda samers möjligheter att leva kvar i sina traditionella marker och föra sina livsföringar, sin kultur, näringar, marker och vatten vidare till kommande generationer.

Omställningen är inte heller hållbar om den sker utan ett reellt inflytande från alla samer som berörs och i enlighet med samers status som urfolk och internationell urfolksrätt. 

Våra sametingspartier välkomnar i sammanhanget domen som Norges Høysterett meddelade 11 oktober 2021 angående vindkraftsprojekt i Fosen där koncession ogiltigförklarades eftersom utbyggnaden kränker samers rätt till kulturutövning, enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). 

Norges Høysterett konstaterade enhälligt att rättigheterna kränkts och att koncession och expropriationstillåtelse därför är ogiltiga. Samma FN-konvention är ratificerad i Sverige. Våra sametingspartier påtalar vikten av att Høysterettens dom får genomslag i hela Sápmi, även på den svenska sidan.

Vi kräver att regeringsföreträdare, myndigheter, företag och beslutsfattare respekterar samers urfolksrättigheter.

Vi kräver att regeringsföreträdare, myndigheter, företag och beslutsfattare respekterar samers urfolksrättigheter och rätt till inflytande och inte driver på projekt som kränker urfolksrättigheter och påverkar vår hälsa negativt. 

Vi kräver att pågående markexploateringar stoppas och omprövas utifrån rättsutvecklingen i Høysterettens dom. Vi accepterar ingen grön kolonialism, varken här eller någon annanstans”.

Uttalandet antogs i samband med Sametingets plenum i Giron 2 december 2021 av följande sametingspartier:

  • Jakt- och fiskesamerna 
  • Landspartiet Svenska Samer
  • Min Geaidnu
  • Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet
  • Vuovdega – Skogssamerna

Foto: Vasa Vinds vindkraftsanläggning på Raftsjöhöjden – privat
Foto: Sveaskogs kalhygge i Akkajaur, Mattias Westerberg
Foto: Aitiks gruva i Gällivare, Tor L Tuorda

Rulla till toppen