Amnesty stöttar Muonio sameby för att stoppa skövlingen av skogen

Amnesty Sverige ställer sig bakom den kampanj som Muonio sameby och Greenpeace driver. Det handlar om att skydda skogar på samebyns marker – skogar som är livsviktiga för renskötseln.

I flera års tid har det statliga företaget Sveaskog genomfört avverkningar av gamla naturskogar i viktiga renbetesområden på Muonio samebys marker. Lavrika skogar är ett villkor för att renarna ska överleva, och samebyn bedömer att deras traditionella näring inte kommer att överleva om avverkningarna av skogen fortsätter.

– Vi stödjer kampanjen för att urfolksrättigheter är mänskliga rättigheter och för att arbetet för urfolksrättigheter går hand i hand med arbetet för klimaträttvisa. Men vi gör det också för att just urfolket samer är en av de grupper som drabbas hårt både av klimatförändringarna och av åtgärder som tas för att ställa om till fossilfritt.

– Amnestys roll är att bevaka så att omställningen blir verkligt rättvis, med full respekt för urfolksrättigheterna. Den kamp Muonio för är en kamp med många dimensioner. Vi backar dem helhjärtat både i skyddet av skogen och rennäringen och för att de ska få upprättelse för historiska kränkningar, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskriminerings- och klimatfrågor på Amnesty Sverige.

Den kamp Muonio för är en kamp med många dimensioner. Vi backar dem helhjärtat.

Sveaskog har avbrutit alla samråd med samebyn trots att samrådsskyldighet gäller enligt principen om fritt, informerat förhandssamtycke (FPIC). FPIC är en central urfolksrättslig princip som binder både statliga aktörer och företag i Sverige. Rent konkret innebär Sveaskogs agerande att Muonio sameby inte har möjlighet att påverka avverkningar som sker på deras marker. 

Sveaskog har hävdat att de inte är skyldiga att ha samråd med Muonio skogssameby eftersom samebyn juridiskt klassas som en koncessionssameby. Detta har att göra med dess geografiska läge nedanför lappmarksgränsen, men klassningen är felaktig och i årtionden har samebyn kämpat för att få tillbaka sin status som regelrätt skogssameby. Samebyn och det omgivande samiska samhället betraktar Muonio som en skogssameby, och som enda juridiska koncessionssameby är Muonio medlem i Svenska Samernas Riksförbund.

Sametinget skickade i juni 2021 en begäran till regeringen om att Muonio ska återfå sin status som skogssameby. Hittills har inget beslut fattats. 

Att Sveaskog vägrar att bevilja Muonio samma rätt till samråd som andra samebyar är oacceptabelt. Enligt urfolksrätten har alla medlemmar i urfolket rätt till sin kultur, sina marker och meningsfulla samråd, helt oavsett hur staten valt att kategorisera dem.

Läs en mer detaljerad redogörelse för vad som hänt i Muonio här, och bakgrunden till att Muonio klassats som en koncessionssameby här

Sedan augusti 2021 finns Greenpeace på plats i skogen i Muonio för att patrullera och förhindra avverkningar av skogen. Nu ansluter sig Amnesty till kampanjen – för Muonios rätt till sina marker, sin kultur och sin rätt till fritt, informerat förhandssamtycke. Men också för bevarandet av gammelskogarna som är centrala i klimatomställningen. 

Vårt stöd kommer att ske både genom att sprida kunskap om kampanjen, stötta samebyn för att den ska återfå sin rätta juridiska status, och genom människorättsobservation på plats i Muonio.

Den 9 februari meddelade en talesperson för Sveaskog att bolaget har för avsikt att återuppta samråden med Muonio skogssameby, samt att “Greenpeace nu kan ta påsk- och sommarlov”. Även om vare sig Greenpeace eller Amnesty har för avsikt att ta påsk- och sommarlov tolkar båda organisationerna detta som att Sveaskog inte tänker sätta i gång någon avverkning innan verkliga samråd skett. Det är ett mycket välkommet besked, som dock inte påverkar Amnestys stöd till kampanjen. 

Vi står med vår urfolksrättsliga expertis till förfogande för dialog med Sveaskog.

– Vi välkomnar Sveaskogs positiva signaler i media som tyder på en större ödmjukhet än tidigare. Men det räcker inte med uttalanden. Vi kommer nu att noga följa vad som händer i praktiken och bevaka att de samråd som förhoppningsvis inleds inom kort följer vad som gäller för fritt och informerat förhandssamtycke och andra urfolksrättsliga principer. För att detta ska kunna bli verklighet står vi med vår urfolksrättsliga expertis till förfogande för dialog med Sveaskog, säger Johanna Westeson.

Rulla till toppen