Amnesty-kritik mot EU:s föreslagna förordning om mineraler och råvaror

Amnesty International har lämnat ett yttrande till EU-kommissionen om den föreslagna förordningen Critical Raw Materials Act. Förordningen innehåller bland annat snabbprocesser för koncessionstillstånd för så kallade kritiska mineraler och andra råvaror. För att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter behöver ändringar göras i förordningen.

Certifieringssystem:
Critical Raw Materials Act måste ta bort beroendet av certifieringssystem för att visa att strategiska projekt uppfyller kraven. Dessa system varierar avsevärt i fråga om insyn, krav och frekvens och kvalitet på bedömningarna.

Forskning av Amnesty International och andra har visat att certifieringssystem inte visar om företag utför adekvat due diligence* av mänskliga rättigheter. Det visar inte heller företagens efterlevnad av certifieringssystemens krav. Till exempel identifierade Amnesty International allvarliga kränkningar av arbetares rättigheter på flera indonesiska oljepalmplantager under 2016 som var certifierade som ”hållbart producerad” palmolja av Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Svaga hållbarhetskriterier och beroende av Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD):
Critical Raw Materials Act anger att strategiska projekts hållbarhet kommer att bedömas med hänsyn till EU:s lagstiftning om företagsansvar, inklusive CSDDD, samt internationella affärs- och människorättsstandarder, men det är oklart hur efterlevnaden ska bedömas.

Beroendet av CSDDD är problematiskt eftersom det ännu inte är klart. Amnesty International har uttryckt farhågor om att föreslagna kryphål skulle kunna försvaga direktivets effektivitet när det gäller att ta itu med företagsrelaterade brott mot mänskliga rättigheter.

Critical Raw Materials Act måste uttryckligen ange att projekt endast kommer att erkännas som hållbart om det uppfyller de krav som ställs i internationella affärs- och människorättsstandarder, inklusive due diligence* för mänskliga rättigheter.

Små och medelstora företag:
Corporate Sustainability Due Diligence-direktivets räckvidd är fortfarande under förhandling, men även med den bredaste föreslagna räckvidden kommer endast företag med mer än 250 anställda och 40 miljoner euro i omsättning att behöva genomföra direktivets krav.

Därför bör Critical Raw Materials Act införa en skyldighet för projektörer av alla storlekar att respektera mänskliga rättigheter genom hela sin verksamhet och

värdekedja, och att genomföra due diligence i linje med internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter och miljö.

Samråd:
I internationella affärs- och människorättsstandarder är samråd med rättighetsinnehavare och civilsamhället avgörande för att identifiera de mänskliga rättigheterna, miljöriskerna och effekterna av strategiska projekt.

Förslaget till Critical Raw Materials Act använder ett mycket vagt språk när det gäller samråd.

Critical Raw Materials Act måste kräva ett säkert, meningsfullt och pågående engagemang med rättighetsinnehavare och det civila samhället under hela livscykeln för ett projekt (inklusive förhandsgodkännande) i linje med internationella standarder.

Medlemsstaterna bör se till att tillräckliga resurser (inklusive finansiering och aktuell, tillgänglig information om riskerna/fördelarna med ett projekt) finns tillgängliga för samhällen som kan påverkas av föreslagna strategiska projekt.

Ursprungsbefolkningar:
Ursprungsbefolkningar har rätt att ge eller vägra att ge sitt fria, informerade förhandssamtycke (FPIC) för projekt som kommer att påverka deras rättigheter, territorier och resurser.

Critical Raw Materials Act kräver inte att EU:s medlemsländer eller projektörer respekterar dessa rättigheter, trots risken att det kommer att öka trycket på ursprungsbefolkningars mark i och utanför EU.

Critical Raw Materials Act måste kräva att projektörer respekterar urbefolkningens rättigheter inklusive deras rätt att bli konsulterad, genom sina representativa institutioner, för att få deras FPIC för strategiska projekt, vilket säkerställer att dessa samhällen har tid och möjlighet att komma fram till en välgrundad slutsats baserad på om sina egna beslutsformer.

Åtgärd:
När rättigheter kränks måste projektörer tillhandahålla gottgörelse till de som drabbas i enlighet med internationella åtaganden.

Här kan du läsa originaldokumentet som Amnesty International har lämnat till EU-kommissionen.

*Human rights due diligence är en riskhanteringsprocess för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för företags faktisk och potentiell negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Foto: Tor L Tuorda. Aitiks gruvdamm i Gällivare kommun.

Rulla till toppen