Upp till bevis! Gällivare kommun har vetorätt.

Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi, skriver om Vattenfalls planer på vindkraft i hjärtat av Gällivare skogssameby i NSD idag: ”Nu är det upp till bevis! Gällivare kommun har vetorätt och kan säga nej till vindkraft i Storlandet”. Här kan du läsa hans insändare i sin helhet.

Gällivare kommun har i en vindkraftsplan pekat ut sju områden som möjliga för etablering av vindkraft. Det största kallas Storlandet där Vattenfall vill bygga ett industriområde med 373 vindkraftverk i hjärtat av Gällivare skogssameby och i strid med samebyns samtycke. Samebyns marker redan hårt belastad av de samlade effekterna av markexploatering.

Vi kan inte prata om vindkraft som hållbar om den leder till kränkningar av mänskliga rättigheter.

För två år sedan meddelade Norges högsta domstol att två vindkraftsanläggningar på Fosen utanför Trondheim, är olagliga. Vindkraftverken ansågs ha för stor inverkan på den samiska kulturen i området eftersom det blev svårt att bedriva renskötsel där. Därför kränker Norge samernas rätt till sin kultur enligt artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och tillstånden ogiltigförklarades.

I detta nu pågår protester i Oslo eftersom vindkraftverken står kvar. Fosen är ett tydligt exempel på hur exploatering på urfolks marker utan deras samtycke står i strid med urfolksrätten.

Samhället riktar alltmer fokus mot vindkraftens möjligheter att bidra till en energiomställning för att motverka de akuta klimatförändringar som hotar vår existens. Men åtgärder för att stoppa klimatkrisen får inte medföra människorättskränkningar. Bland annat är det viktigt att ta ställning till VAR vindkraftverk placeras. I Fosenmålet slog domstolen fast att om det finns mindre ingripande, alternativa platser att anlägga vindkraft på kan man inte tala om en verklig konflikt mellan miljöhänsyn och samers rätt utöva sin kultur.

Gällivare kommun gav ett skriftligt besked till Amnesty Sápmi i samband med en kartläggning av vindkraftsplaner i Norrbotten förra året: ”Det är av stor vikt för Gällivare kommun att vi bidrar till att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur samt att ge de god möjligheter till inflytande i de frågor som berör dem”. Uttalandet ligger helt i linje med Minoritetslagen. Den naturbetesbaserade renskötseln är en del av den samiska kulturen som kommunen är skyldig att främja.

Nu är det upp till bevis! Gällivare kommun har vetorätt och kan säga nej till Vattenfalls vindkraftsplaner i Storlandet.

Därför riktar vi oss till Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr i Gällivare kommun.

Vindkraft kan rimligen inte kallas hållbar om den kränker mänskliga rättigheter. Vi vill se ett starkt skydd för det samiska folkets rättigheter, inte minst i samband med klimatomställningen.

Erik Törnlund, ordförande, Amnesty Sápmi

Rulla till toppen