SCA avverkade urskogsartad skog i Maskaure sameby 

På Asskavárrie, Askeberget, i Arjeplogs kommun finns en gammelskog med flerhundraåriga granar och tallar. Delar av området avverkades av SCA under sommaren 2021, trots att det var känt att skogen hade höga naturvärden och att ett naturreservat skulle bildas. Det är inte första gången SCA bryter mot myndighetsbeslut och lagen.

Det privata skogsbolaget SCA fick i uppdrag att avverka 120 hektar skog på en privat skogsfastighet vid Asskavárrie. En avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen 2017. I anmälan ingick även 25 hektar urskogsartad skog, ett hem till 16 rödlistade arter och med riklig förekomst av hänglavar. Det var en skog med en medelålder på cirka 180 år med en del granar och tallar som var uppemot 300 år gamla. Sådana skogar finns knappt kvar i Sverige. De är oersättliga och oumbärliga för den biologiska mångfalden.

Skogen i Asskavárrie är även en så kallad västlig taiga, som Sverige är skyldig att bevara i gynnsamt tillstånd enligt EU:s art och habitatsdirektiv. Efter att avverkningsanmälan hade inkommit inledde Länsstyrelsen tillsammans med SCA och markägaren ett samråd om naturreservatsbildning. De kom överens om vad som INTE fick avverkas. 

Under 2020 slöts ett intrångsavtal mellan SCA och markägaren. Ett år senare, i augusti 2021, fick Länsstyrelsen ett ursäktande mejl om att 10 hektar av gammelskogen hade avverkats av misstag. Avverkningen hade dessutom skett vid en tidpunkt som stred mot samråd med Maskaure sameby.  

Asskavárrie ligger inom Maskaure samebys renbetesmarker, ett bra betesområde och renens brunstland. I samråd mellan samebyn och SCA hade de kommit överens att avverkningen av skog, som inte skulle ingå i naturreservatet, skulle ske på tjälad mark under våren, tidigast efter 20 mars för att lindra markskadorna. Men avverkningen gjordes i slutet av sommaren, vilket leder till skador på marken av de tunga maskinerna. 

SCA ska arbeta enligt branschens miljöcertifikat Forestry Stewardship Council, FSC. Naturskyddsföreningen har tillsammans med Maskaure sameby skickat in en anmälan till certifieringsorganisationen FSC om händelsen.

”Under alla mina år av att tampas mot skogsindustrin är det här det värsta jag sett. Men med tanke på att bolagen hittills fått behålla sina certifieringar oavsett vad de gör så lär det väl inte hända något”, säger Leif Lundberg från Maskaure sameby till Dagens Nyheter.

Samebyn väntar på beslut från FSC under våren 2023.

Till Amnesty Sápmi säger Leif Lundberg: ”Det är ett grovt brott, det borde kosta. Det tar ju flera hundra år innan naturen har repat sig. De borde tvingas betala, både till samebyn och till naturskydd”.

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har marklavar minskat med hela 70 procent sedan 1960-talet, som en följd av skogsbolagens ­kal­avverkningar och markberedning. Hänglavar är extremt långsamväxande och behöver lång, ibland flerhundraårig, kontinuitet för att etablera sig ordentligt. Marklav och hänglav är renens viktigaste mat.

Enligt Leif Lundberg är läget kritiskt inom Maskaure. På samebyns marker ­av­löser ungskogsplantagerna och de markberedda kalhyggena varandra. Här och där står skogen kvar, men oftast som mindre öar i ett hårt brukat landskap. Han berättar för Sveriges Natur att det nu bara återstår ungefär 1 500 hektar hänglavsbärande naturskog på Maskaures åretruntmarker. 

Får böter för olovliga avverkningar

I november 2021 dömdes SCA att betala 800 000 kronor i böter för att ha brutit mot lagen om handel med timmer och trävaror. Dessutom ska bolaget betala företagsbot på 90 000 kronor. Orsaken – SCA har avverkat skog utanför Ytterhogdal i Härjedalen utan giltig avverkningsanmälan.

I september 2022 fick SCA böter för att de hade trotsat ett avverkningsförbud i renbetesområde i Västernorrland vid sex olika tillfällen. Företaget har bland annat avverkat i ett område i Sollefteå där det nu endast finnas enstaka träd kvar, enligt domen. Något som gör att renarna varken har naturligt skydd eller får tag på hänglav, som är en viktig vinterföda.

Förvaltningsrätten i Jönköping dömde att SCA ska betala sammanlagt 285 000 kronor i böter, en ganska blygsam summa kan man tycka för Europas största privata skogsbolag, som under 2021 hade en omsättning på 18 822 miljoner kronor.

Text: Marcus Brodin & Kerstin Andersson

Foto: Leif Lundberg, Maskaure sameby

Rulla till toppen