2016.  Sveriges efterlevnad av ICESCR – ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) antogs 1966 av FN:s generalförsamling och tillhör en av FN:s kärnkonventioner. Sverige skrev under och ratificerade konventionen 1967 respektive 1971 och är därmed bunden att efterleva konventionen.

ICESCR omfattar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och kompletterar därför

ICCPR, som rör medborgerliga och politiska rättigheter. Vart åttonde år ska stater som har antagit konventionen rapportera till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hur väl staterna efterlever sina konventionsåtaganden. För att bidar till en mer nyanserad bild är intresseorganisationer välkomna att bidra med rapporter om hur situationen ser ut inom staten vad de gäller de rättigheter som omfattas av konventionen. Baserat på dessa rapporter presenterar kommittén en avslutande rapport med rekommendationer om de åtgärder som staterna måste vidta för att bättre efterleva konventionen.

I FN:s rapport från 2016, rörande Sveriges efterlevnad av konventionen, nämns samers rättigheter. Bland de framsteg som skett noterar kommittén att Sverige 2011 juridiskt erkände samernas status som ett folk. Kommittén uttrycker dock oro för att samer fortfarande möter hinder vad det gäller realiseringen av deras rättigheter som urfolk. Exempelvis nämns tillgång till traditionella marker samt rätten till traditionella levnadssätt. De projekt som genomförs rörande utvinning av naturresurser samt utvecklingsprojekt påverkar även realiseringen av dessa rättigheter. Kommittén rekommenderar därför Sverige att vidta åtgärder för att lösa de landkonflikter som finns. 

Kommittén betonar att alla samer, även de som inte är renägare, ska ha lika rätt till vatten och land, samt att Sverige bör introducera de nödvändiga juridiska förändringar som krävs för att inte göra skillnad på samer rörande dessa rättigheter. Vidare bör Sverige ompröva bevisbördan i de rättsfall som rör samiska landrättigheter och tillhandahålla den nödvändiga bevisningen för att stärka deras förmåga att åberopa sina rättigheter effektivt. Vidare bör samers möjlighet att få juridisk hjälp förenklas. Principen om fritt och informerat förhandssamtycke (free, prior and informed consent, FPIC) nämns även rörande de frågor som rör det samiska folket. Dessutom bör Sverige se över gällande lagstiftning, policys och praktiker som kan påverka det samiska folkets rättigheter och intressen, vilket inkluderar utvecklingsprojekt och utvinning av naturresurser. Arbetet gällande Nordic Sami Convention bör prioriteras, liksom att Sverige bör överväga att ratificera ILO-konvention 169.

Sametinget nämns och kommittén välkomnar Sveriges vilja att öka deras resurser. Däremot konstateras att Sametinget har begränsad makt, speciellt gällande landrättigheter. Kommittén rekommenderar därför Sverige att fortsätta öka resurserna som ges till Sametinget, vilket är nödvändigt för att Sametinget ska kunna leva upp till sin roll effektivt. Kommittén rekommenderar även att Sverige bör följa upp det beslut som framröstades i Sametinget 2014 om att inrätta en sanningskommission om behandlingen av det samiska folket genom Sveriges historia.

Kommittén tar också upp frågan om minoritetsspråk och urfolks språk. De begränsade utbildningsmöjligheter som finns vad gäller exempelvis samiska språk betonas. Detta påverkar barns möjligheter att få tillräcklig kunskap om sina modersmål. Kommittén rekommenderar därför Sverige att säkerställa att samiska barn och barn som tillhör andra minoritetsgrupper får möjlighet att utveckla sina kunskaper i sina modersmål. Exempelvis att utöka möjligheten till tvåspråkig utbildning i områden där samer eller andra minoriteter bor. I relation till detta är det även viktigt att öka tillgängligheten av exempelvis språklärare i samiska, exempelvis genom att öka resurserna för att utbilda lärare i nationella minoritetsspråk.

Sverige ombads att inkomma med sin nästa rapport senast den 30 juni 2021, varav nya rekommendationen kommer ges av kommittén.

Här kan du läsa rapporterna rörande Sverige.

Rulla till toppen