2016.  Sveriges efterlevnad av ICESCR – ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

FN:s Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) antogs 1966 av FN:s Generalförsamling och tillhör en av FN:s kärnkonventioner. Sverige skrev under och ratificerade konventionen 1967 respektive 1971 och är därmed bunden att efterleva konventionen.

ICCPR omfattar medborgerliga och politiska rättigheter och kompletterar därför ICESCR, som rör ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vart åttonde år ska stater som har antagit konventionen rapportera till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter hur väl staterna efterlever sina konventionsåtaganden. För att bidar till en mer nyanserad bild är intresseorganisationer välkomna att bidra med rapporter om hur situationen ser ut inom staten vad de gäller de rättigheter som omfattas av konventionen. Baserat på dessa rapporter presenterar kommittén en avslutande rapport med rekommendationer om de åtgärder som staterna måste vidta för att bättre efterleva konventionen.

I FN:s rapport från 2016, rörande Sveriges efterlevnad av konventionen, nämns ett flertal punkter som rör samiska frågor. Kommittén välkomnar Sveriges vilja att beakta samiska intressen rörande självbestämmande. Rättsliga förändringar, exempelvis att erkänna samerna som ett folk, lyfts fram som ett illustrerande exempel. Den långsamma processen för ett undertecknande av Nordic Sami Convention, de begränsade resurser som ges Sametinget, samt omfattningen av skyldigheten att konsultera representanter av det samiska folket i relation till utvinnings- och utvecklingsprojekt kritiseras. Vidare betonas samernas rätt till mark och resurser, exempelvis problematiken rörande den höga bevisbördan för samer att bevisa landägande. Även svårigheten för samebyar att få stöd till juridisk hjälp, trots att de utgör juridiska enheter, när det gäller landkonflikter.

I relation till kritiken konstaterar kommittén att den svenska staten måste bidra mer effektivt till Nordic Sami Convention och att Sametinget bör ges tillräckliga resurser. Dessutom bör Sverige se över lagar, policys och praktiker som negativt påverkar samiska intressen, exempelvis vad det gäller utvecklingsprojekt och utvinning av naturresurser. Principen om fritt och informerat förhandssamtycke (free, prior and informed consent, FPIC) betonas i relation till kritiken. Vidare poängerar kommittén att Sverige bör, vilket även nämnts i tidigare rekommendationer, säkerställa att samebyar kan erhålla juridisk hjälp för att underlätta bevisbördan om landrättigheter. Kommittén uppmuntrar även Sverige att röra sig mot en ratificering av ILO-konvention169.

Nästa rapport från Sverige förväntas senast den 31 mars 2023. Därefter kommer kommittén att återigen publicera en granskning av Sveriges efterlevnad av konventionen.

Här kan du läsa rapporterna rörande Sverige.

Rulla till toppen